Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Emberi Méltóság Központ

Az Emberi Méltóság Központ Alapszabálya értelmében kapcsolatot tart döntéshozókkal, szervezetekkel és természetes személyekkel. Tevékenységéhez hozzátartozik a hírlevelek küldése, programok szervezése és online tevékenység a honlapján, közösségi médián keresztül.

Adatkezelést érintő folyamatok

Hírlevelek küldése: az Emberi Méltóság Központ maximum heti rendszerességgel küld hírleveleket az arra feliratkozók részére e-mailen keresztül.

Honlap bejegyzések követése: a honlapon a követés funkciót bejelölő látogatóknak e-mail keresztül minden új bejegyzés automatikusan elküldésre kerül. A követést lehetőségét a honlap látogatója jelöli be és adja meg az e-mail címét. Facebook oldalunkon követhető bejegyzésekre bárki feliratkozhat. A lehetőségről bármikor leiratkozhat.

A megadott adatok köre

Hírlevelek és programok: név, e-mail cím, postai irányítószám
Honlap bejegyzések követése: e-mail cím
Közösségi média: facebook profil
Vetítések szervezői: név, email cím, lakóhely

Miért kezeljük az adatokat?

A kötelezően megadandó adatokat a hírleveleken keresztüli kommunikáció és a programok megvalósulása, a honlapbejegyzések követéséhez az új bejegyzések automatikus elküldése érdekében kezeljük. 

Hol és meddig tároljuk az adatokat?

Az adatkezelő egyesület jelszóval, tűzfallal és vírusirtóval védett számítógépén, a hírlevélre feliratkozás adatait az egyesület székhelyén, papír alapon, zárható szekrényben tároljuk a feliratkozástól számított 5 évig, vagy leiratkozásig. A programokhoz kapcsolódóan kezelt adatok a programok megvalósulását követő 1 évig tároljuk.


Mi a jogalapja az adatkezelésnek?

A tag azonosításához szükséges adatokat jogszabályi kötelezettség (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról), a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az adatkezelő jogos érdeke, míg a tag megismerését és az egyesület tevékenységében való részvételt elősegítő adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeljük.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Kizárólag az egyesület munkatársai és a hírlevél és honlap szerver, közösségi média adatkezelői.

Mit tegyek, ha már nem szeretném, hogy az adataimat kezelje az egyesület?

A hírlevelekről és a honlap bejegyzéseinek követéséről a hírlevelek végén és a honlapon található leiratkozás gombra kattintva lehet leiratkozni. A programokra történő jelentkezés ennek következtében szintén ellehetetlenül.

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Ön jogosult arra, hogy kérésére az egyesület indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

A jogok gyakorlásának keretei

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.